2023. gadā LPB ir nodrošinājusi Korupcijas un interešu konflikta novēršanas programmā noteiktos pasākumus korupcijas risku novēršanai, kā arī pilnveidota Korupcijas un interešu konflikta novēršanas programma, ietverot tajā Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumu Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” prasības, un pārskatīti:

  • LPB korupcijas riskam pakļauto amatu (sensitīvo amatu) novērtējums;
  • LPB korupcijas un interešu konfliktu novēršanas plāns 2019. – 2023.gadam.


LPB veiktie pasākumi, lai nepieļautu korupcijas gadījumus, izvairītos no interešu konflikta un nodrošinātu korupcijas risku novēršanu:

  • darbinieku, kuri ieņem valsts amatpersonas amatu, Valsts ieņēmumu dienesta valsts amatpersonu  deklarāciju publiskoto datu izvērtēšana.