VSIA “Latvijas Proves birojs” (turpmāk Birojs) ir svarīgs klientu privātums, tādēļ visiem Biroja rīcībā esošiem personas datiem nodrošināta tiesiskajam regulējumam atbilstoša apstrāde un aizsardzība, ko nosaka Biroja Personas datu apstrādes politika.

 

1. Personas datu apstrādes politikā ir lietoti šādi termini.

1.1. personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu;

1.2. apstrāde – jebkāda ar personas datiem veikta darbība, piemēram, datu vākšana, reģistrēšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, piekļuve, pārveidošana, dzēšana, izpaušana, nodošana, ierobežošana un citas darbības;

1.3. klients – jebkura persona, kura izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot Biroja piedāvāto pakalpojumu;

1.4. klienta dati – jebkāda informācija par klientu, tajā skaitā klienta personas dati un jebkāda konfidenciāla informācija par klientu un klienta veiktajiem darījumiem;

1.5. Birojs – VSIA “Latvijas Proves birojs” Teātra iela 9-2, Rīga, LV-1050, Latvija. PVN maksātāja reģistrācijas Nr.: LV40103264961, kas rīkojas kā klienta personas datu pārzinis.


2. Vispārīgie principi.

2.1. Šie principi sniedz informāciju par Biroja klientu un citu fizisko personu nodrošināto personas datu apstrādi un aizsardzību.

2.2. Birojs nodrošina, lai personas datu apstrāde tiek veikta, saskaņā ar tiesisku pamatu, noteiktu nolūku (mērķu) ietvaros un tikai apjomā, kāds nepieciešams šāda nolūka sasniegšanai. Birojs dod priekšroku gadījumiem, kad ir iespējama mērķa sasniegšana, neveicot personas datu apstrādi, tai skaitā, kad iespējams, nodrošinot personas datu anonimizāciju (personas datu pārveidošanas metode, kuras rezultātā visi personu identificējošie elementi ir izslēgti no personas datu kopas un šādu informāciju vairs nav iespējams tieši vai netieši attiecināt uz konkrētu fizisku personu).

2.3. Klienta datus Birojs apstrādā tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai izpildītu kādus no datu apstrādes nolūkiem (piemēram, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi, vai risinātu iespējamās domstarpības, u.tml.).

2.4. Birojs nodrošina neprecīzu personas datu labošanu vai dzēšanu (vai anonimizēšanu) gan pēc Jūsu pieprasījuma, gan pēc noklusējuma, nodrošinot saprātīgu pasākumu veikšanu datu aktualizācijas nodrošināšanai,

2.5. Apstrādājot personas datus, Birojs ievēro konfidencialitāti un drošību, normatīvo aktu prasības un uzraugošo iestāžu ieteikumus, veicot nepieciešamos organizatoriskos, fiziskās un informācijas tehnoloģiju drošības pasākumus.


3. Personas dati un to apstrādes nolūki

3.1. Birojs apstrādā šādas personas datu kategorijas turpmāk minētajiem nolūkiem:

3.1.1. personu identificējošie dati (vārds, uzvārds, personas kods), lai klientu identificētu;

3.1.2. kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese) saziņai ar klientu par līguma izpildi un citiem jautājumiem;

3.2. Papildus iepriekš minētajam, Birojs apstrādā klienta datus arī lai:

3.2.1. izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus (tostarp, lai izpildītu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktās prasības, u.tml.);

3.2.2. aizsargātu Biroja tiesības un leģitīmās intereses, kā arī klientus, darbiniekus, apmeklētājus un materiālās vērtības, veicot videonovērošanu Biroja telpās;

3.3. Atsevišķos gadījumos Birojs apstrādā arī šādus publiski pieejamos datus par klientiem:

3.3.1. datus, kas, iegūti no valsts, pašvaldību vai citām publiskām datu bāzēm, vai saņemti no trešajām personām – visiem iepriekš minētajiem nolūkiem;


4. Personas datu apstrāde saskaņā ar leģitīmo interesi

4.1. Lai nodrošinātu mūsdienīgus un klientiem piemērotus pakalpojumus, Birojs apstrādā klientu datus šādām leģitīmām interesēm:

4.1.1. vienotu iekšējo informācijas tehnoloģiju sistēmu, kā arī klientu datu bāzes uzturēšanai un izmantošanai;

4.1.2. pakalpojumu pieejamības un nodrošināšanas procesu uzraudzībai un izvērtēšanai, tajā skaitā pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanai un uzlabošanai;

4.1.3. Biroja risku izvērtēšanai un vadībai;

4.1.4. pakalpojumu izpētei un analīzei;

4.1.5. infrastruktūras, pakalpojumu, informācijas, darbinieku, klientu un apmeklētāju drošība, prettiesisku vai citādu apdraudējumu novēršana;

4.2. Biroja darbinieku, apmeklētāju un materiālo vērtību drošībai Biroja telpās tiek veikta videonovērošana.


5. Personas datu apstrāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem

Birojs apstrādā klientu iepriekš minētos datus, ja tas ir Biroja pienākums izrietošs no normatīvajiem aktiem.


6. Personas datu apstrāde, saskaņā ar klienta piekrišanu

Ja klients ir devis tam piekrišanu, Birojs var apstrādāt personas datus, lai noskaidrotu klientu ieradumus un apmierinātību, kā arī informētu klientus par saviem pakalpojumiem. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu. 


7. Klienta datu apstrāde saistībā ar pakalpojuma līguma noslēgšanu un izpildi

Birojs apstrādā personas datus, lai pēc klienta pieprasījuma veiktu pasākumus, kas nepieciešami pakalpojuma līguma noslēgšanai un izpildei, kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā.


8. Klienta datu saņēmēji

8.1. Birojam ir tiesības nodot klienta datus tālāk minētajām un citām trešajām pusēm, ja tam ir tiesisks pamats. 

8.2. Birojs nodod klienta datus personām, kurām izpaust tos ir Biroja tiesības vai pienākums saskaņā ar normatīvajiem aktiem, citu starpā: uzraugošajām tiesībaizsardzības iestādēm, izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai, operatīvās darbības subjektiem, notāriem, bāriņtiesām, tiesu izpildītājiem, Valsts ieņēmumu dienestam, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam un citām normatīvajos aktos noteiktajām personām, lai tās veiktu tām normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;


9. Personas tiesības datu apstrādes kontekstā

9.1. Klientam ir tiesības pieprasīt informāciju par savu datu apstrādi, kā arī pieprasīt dzēst vai labot savus datus, ja tie ir mainījušies vai ir neprecīzi cita iemesla dēļ, pieprasīt ierobežot to apstrādi, vai arī iebilst pret savu datu apstrādi,

9.2. Klientamir tiesības pieprasīt dzēst savus datus. Gadījumos, kad Birojs apstrādā personas datus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, vai apstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu pakalpojuma līguma izpildi, vai īstenotu Biroja leģitīmo interesi, personas datu dzēšana var netikt īstenota, par ko Birojs informē klientu. 


10. Personas datu apstrādes politikas piemērošana un grozījumi

10.1. Personas datu apstrādes politika attiecas uz visu Biroja klientu datu apstrādi, pat ja tiesiskās attiecības ar klientu nodibinātas pirms šī dokumenta stāšanās spēkā.

10.2. Aktuālā personas datu apstrādes politikas redakcija ir pieejama Biroja mājaslapā.