CENAS BIRŽĀ
Gold price Silver price

 

2019. gados LPB ir nodrošinājusi Korupcijas un interešu konflikta novēršanas programmā noteiktos pasākumus korupcijas risku novēršanai, kā arī pilnveidota Korupcijas un interešu konflikta novēršanas programma, ietverot tajā Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumu Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” prasības, un papildināta ar:

·      kārtību, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem, koruptīvām darbībām;

·    LPB kārtību, kādā valsts amatpersona paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā un kārtību, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas funkcijas nodod izpildei citai valsts amatpersonai

·      LPB korupcijas riskam pakļauto amatu (sensitīvo amatu) novērtējumu;

·      LPB korupcijas un interešu konfliktu novēršanas plānu 2019. – 2022.gadam.

    

     LPB veiktie pasākumi, lai nepieļautu korupcijas gadījumus, izvairītos no interešu konflikta un nodrošinātu korupcijas risku novēršanu:

·          nodrošinātas darbinieku apmācības korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas jautājumos;

·  darbinieku, kuri ieņem valsts amatpersonas amatu, Valsts ieņēmumu dienesta valsts amatpersonu  deklarāciju publiskoto datu izvērtēšana;